PRAVILA NAGRADNE IGRE "KLUB A"

PRIREĐIVAČ I NAZIV NAGRADNE IGRE

Privredno društvo „CHEMICAL AGROSAVA" doo Beograd sa sedištem u Beograd, Novi Beograd, Palmira Toljatija 5/4 mat.br. 07819846, PIB 100000073 (u daljem tekstu: "Priređivač"), organizovaće nagradnu igru pod nazivom "Klub A", u svrhu promocije proizvoda Priređivača, s tim da će se naziv ove nagradne igre koristiti radi reklamiranja.
Spisak asortimana proizvoda dat je u pregledu.

TRAJANJE  NAGRADNE IGRE

Nagradna igra će se prirediti u periodu od 11.04.2019. godine do 10.05.2019. godine za potrošače na teritoriji Republike Srbije (bez Kosova i Metohije).

PRAVILA UČEŠĆA I NAČIN REALIZACIJE NAGRADNE IGRE

U nagradnoj igri mogu učestvovati sva punoletna lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji, bez Kosova i Metohije, koja prihvataju pravila nagradne igre, i koja  pošalju poštom Priređivaču fiskalne račune izdate u periodu od 11.04.2019. godine do 03.05.2019.godine u vrednosti od 12.000,00 dinara za kupovinu proizvoda iz asortimana Priređivača.

U nagradnoj igri svaki učesnik putem pošte može poslati neograničeni broj koverata. Učesnici mogu koverte za ovu nagradnu igru besplatno preuzeti prilikom kupovine u poljoprivrednim apotekama.

Priređivač će izraditi koverte za nagradnu igru koje sa unutrašnje strane sadrže okvirna polja za upis ličnih podataka učesnika: ime i prezime, ime oca, prijavljenu adresu prebivališta iz lične karte, sa poštanskim brojem, broj mobilnog telefona, sa odštampanom adresom Priređivača i sadrže logotip sa nazivom Priređivača, i natpis “ZA NAGRADNU IGRU KLUB A”.

Pravila nagradne igre biće objavljena u dnevnom listu “Blic“, koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije,  15 dana pre otpočinjanja Nagradne igre.

NAGRADA I NAGRADNI FOND

Nagrada je automobil marke:

Opel, tip Astra K, Enjoy, 1,4lit, turbo 125 KS (D 1,4, XFL 92 KW).

Učesnici u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradue ili u veću količinu od onih predviđenih ovim Pravilima. Za nagradu jemči Priređivač i ona ne može biti zamenjena za novac.

INFORMISANJE UČESNIKA

Rezultati izvlačenja sa imenom dobitnika biće objavljeni u dnevnom listu „Blic“. Nagrada će biti uručena dobitniku u roku od 30 dana od dana objavljivanja imena dobitnika u dnevnom listu „Blic“.

Pravilima igre detaljno će se urediti postupak izvlačenja i obaveštavanja dobitnika igre, radi preuzimanja nagrade.

UTVRĐIVANJE DOBITNIKA

Nagrade će biti izvučene u javnom izvlačenju u prostorijama Priređivača 10.05.2019. godine u 10 časova, uz sačinjavanje video zapisa.

Nagrade će se izvlačiti tako što će od svih koverata pristiglih poštom na adresu Priređivača zaključno sa 09.05.2019. godine član komisije nasumično izvlačiti jednu kovertu čiji će se pošiljalac, ukoliko su ispunjeni svi uslovi predviđeni pravilima nagradne igre "Klub A", smatrati dobitnikom nagrade.

Dobitnik nagrade je učesnik čiji lični podaci su upisani na unutrašnjoj strani koverte i u kojoj se nalazi jedan ili više fiskalnih računa izdati u minimalnom iznosu od 12.000,00 dinara za kupovinu proizvoda iz asortimana Priređivača  ( u prilogu)  u periodu od 11.04.2019. godine do 03.05.2019. godine a pristiglih poštom do 09.05.2019. godine kod Priređivača.

Komisija će odmah po izvlačenju koverte proveriti iznose na fiskalnim računima i proizvode za čiju kupovinu su izdati, vreme izdavanja, kao i potpunost i čitkost ličnih podataka učesnika kako bi se utvrdilo da li su ispunjeni svi predviđeni uslovi da bi se učesnik koji je poslao izvučenu kovertu smatrao dobitnikom nagrade.

Ukoliko komisija utvrdi da nema nepravilnosti, proglasiće učesnika dobitnikom nagrade. Ukoliko komisija utvrdi da poslati fiskalni računi koji su se nalazili u izvučenoj koverti ne sadrže potrebne podatke (u smislu proizvoda iz asortimana u prilogu) ili da na koverti nisu navedeni lični podaci na osnovu kojih će se nesporno utvrditi identitet dobitnika, proglasiće takvu kovertu nevažećom i umesto nje pristupiće se izvlačenju druge koverte, sve dok ne budu izvučena koverta koja zadovoljava ovim pravilima propisane uslove.

OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Kod preuzimanja nagrada, dobitnik je dužan potvrditi identitet svojom ličnom kartom i predati Priređivaču kopiju lične karte. Priređivač i dobitnik će prilikom preuzimanja zaključiti ugovor o prenosu prava svojine na nagradi i overiti ga kod javnog beležnika. Ukoliko je dobitnik nagrade osoba sa ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću takva osoba stiče pravo na primanje nagrade tek nakon pisane saglasnosti njegovog/njenog roditelja, odnosno staratelja, overene kod javnog beležnika ili uz odobrenje nadležnog organa.

Svi lični podaci, kako učesnika nagradne igre, tako i dobitnika nagrade, mogu biti korišćeni isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i ličnosti.

DOSTAVA REZULTATA

Po okončanju nagradne igre, priređivač će u roku od petnaest (15) dana obavestiti Ministarstvo finansija-Poresku upravu o rezultatima igre, sa podacima o dobitnicima (ime i prezime, adresa).

Učesnici u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu ili  veću količinu od onih predviđenih ovim Pravilima.

Za nagradu jemči Priređivač i ona ne može biti zamenjena za novac.

POREZ

Priređivač se obavezuje da umesto dobitnika nagrade plati porez na dobitke od igara na sreću u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

PREKID NAGRADNE IGRE

Priređivač može prekinuti nagradnu igru samo usled nastupa više sile i okolnosti koje se nisu mogle predvideti, izbeći ili otkloniti i na koje se nije moglo uticati, ili u slučaju izraženih privrednih poremećaja na tržištu ili kod Priređivača.

Priređivač će o prekidu obavestiti javnost putem medija.

PRIHVATANJE PRAVILA I NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.
U slučaju spora između učesnika nagradne igre i Priređivača utvrđuje se nadležnost Osnovnog suda u Beogradu.

Ova pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Ministra finansija.